Be nice and SUBSCRIBE, it doesn't cost you anything, but means a lot to me!

Equilis Prequenza Te

Vakcína proti chřipce koní a tetanu

Co je Equilis Prequenza Te?


Equilis Prequenza Te je vakcína určená k použití u koní. Obsahuje inaktivované (usmrcené) celé viry dvou kmenů chřipky koní („A/equine-2/South Africa/4/03“ a „A/equine-2/Newmarket/2/93“) a tetanový toxoid (chemicky inaktivovaný toxin z bakterie tetanu). Tato vakcína je k dispozici ve formě injekční suspenze.


K čemu se přípravek Equilis Prequenza Te používá?


Přípravek Equilis Prequenza Te se používá k vakcinaci (očkování) koní ve věku od 6 měsíců proti chřipce koní a tetanu. Vakcína zmírňuje příznaky chřipky koní a omezuje exkreci (vylučování) viru po nakažení. Chřipka koní je vysoce nakažlivé onemocnění, které je u koní velmi časté, nicméně zřídka je příčinou úhynu.


Tato vakcína rovněž stimuluje ochranu proti tetanu za účelem prevence úhynu zvířat. Tetanus je akutní, často smrtelné onemocnění způsobené toxinem (jedem), který vylučuje bakterie s názvem Clostridium tetani. Toto onemocnění, jehož zdrojem jsou obvykle infikované rány, se vyznačuje celkovou rigiditou (ztuhlostí) a svalovými křečemi. Koně jsou k tetanu velmi náchylní.


Vakcína se podává formou injekce do svalu. Koně by měli podstoupit základní vakcinaci, která spočívá v podání dvou injekcí přípravku s 4týdenním odstupem. K udržení ochrany je třeba koně přeočkovat. Úplný popis očkovacího schématu je uveden v příbalové informaci.

Jak přípravek Equilis Prequenza Te působí?


Přípravek Equilis Prequenza Te obsahuje inaktivovaný celý virus chřipkových kmenů, proti kterým je očkování touto vakcínou určeno. Tyto viry chřipky koní byly inaktivovány, aby nemohly vyvolat onemocnění. Vakcína obsahuje rovněž purifikovaný tetanový toxoid. Toxoid je toxin, jehož toxický účinek byl úpravou odstraněn, avšak pro imunitní systém je stále rozpoznatelný.


Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém, jak se bránit proti onemocněním. Jakmile je koni vakcína podána, rozpozná jeho imunitní systém virus a toxoid jako „cizorodé“ a vytváří proti nim protilátky.

Pokud se v budoucnu imunitní systém znovu dostane do kontaktu s těmito kmeny viru nebo

s neupraveným toxinem, bude schopen vytvářet protilátky rychleji. Tyto protilátky následně pomáhají chránit před chřipkou koní a tetanem.


Na rozdíl od virů obsažených v původním složení této vakcíny, jež byly pěstovány ve vejcích slepic, se viry začleněné do stávajícího složení přípravku Equilis Prequenza Te pěstují v buňkách savců.


Vakcína obsahuje rovněž „adjuvans“ pro zlepšení imunitní reakce.


Jak byl přípravek Equilis Prequenza Te zkoumán?


Bezpečnost původního složení přípravku Equilis Prequenza Te byla zkoumána v několika studiích v laboratorních a terénních podmínkách u velkého počtu koní ve věku od 2 měsíců.


Účinnost přípravku Equilis Prequenza Te byla původně zkoumána v několika studiích v laboratorních a terénních podmínkách. Z etických důvodů nebyl proveden zátěžový pokus s použitím tetanu (umělé nakažení tetanem). Hlavním měřítkem účinnosti přípravku Equilis Prequenza Te proti chřipce koní byla tvorba ochranných hladin protilátek proti fragmentům chřipkových virů. Ve studiích byly také mezi očkovanými a kontrolními zvířaty (která nebyla očkována nebo byla očkována konkurenčním přípravkem) porovnávány klinické příznaky a vylučování viru. Pokud jde o tetanus, hlavním měřítkem účinnosti byla tvorba ochranných hladin protilátek proti tetanovému toxoidu.


Účinnost stávajícího složení vakcíny byla hodnocena v dodatečných laboratorních studiích.


Jaký přínos přípravku Equilis Prequenza Te byl prokázán v průběhu studií?


Studie prokázaly, že přípravek Equilis Prequenza Te je účinnou vakcínou proti chřipce koní u koní ve věku od 6 měsíců s cílem zmírnění příznaků chřipky koní a omezení exkrece viru po nakažení a účinnou vakcínou proti tetanu za účelem prevence úhynu. U koní dochází k vytvoření ochranných hladin protilátek dva týdny po základní vakcinaci. Doba trvání ochrany zprostředkované vakcínou byla

v případě chřipky koní 5 měsíců po základní vakcinaci a 12 měsíců po prvním přeočkování a v případě tetanu 17 měsíců po základní vakcinaci a 24 měsíců po prvním přeočkování.


Bylo prokázáno, že stávající složení přípravku Equine Prequenza Te přináší podobné výsledky, jaké byly zaznamenány v původních studiích.


Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Equilis Prequenza Te?


V místě vpichu injekce se může objevit tvrdý nebo měkký otok, který by měl ustoupit během dvou dnů. Zřídka se může vyskytnout bolest v místě vpichu injekce. Ve velmi vzácných případech se může objevit horečka trvající jeden den, za výjimečných okolností až tři dny.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?


V případě náhodné injekční aplikace přípravku do vlastního těla je třeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc a ukázat lékaři příbalovou informaci nebo etiketu přípravku.


Jaký časový interval je nutno dodržet před tím, než může být zvíře poraženo a maso použito ke konzumaci člověkem (ochranná lhůta)?


Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než může být zvíře poraženo a jeho maso nebo mléko použito ke konzumaci člověkem. Na přípravek Equilis Prequenza Te se nevztahuje žádná ochranná lhůta.


Na základě čeho byl přípravek Equilis Prequenza Te schválen?


Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) dospěl k závěru, že přínosy přípravku Equilis Prequenza Te převyšují ve schválených indikacích jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku jsou k dispozici v části této zprávy

EPAR věnované vědecké diskusi.


Další informace o přípravku Equilis Prequenza Te:


Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Equilis Prequenza Te platné v celé Evropské unii dne 8. července 2005. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na etiketě / vnějším obalu.


Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 02-2013.


EMA/414643/2008 EMEA/V/C/095


Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost


Equilis Prequenza Te

Vakcína proti chřipce koní a tetanu


Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.


Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s veterinárním lékařem vašeho zvířete. Chcete-li získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na jeho veterinárního lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho výbor CVMP svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).


Domovská stránka
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.