Be nice and SUBSCRIBE, it doesn't cost you anything, but means a lot to me!

Easotic

Τι είναι το Easotic;

Το Easotic περιέχει τρεις δραστικές ουσίες: υδροκορτιζόνη ακεπονική, νιτρική µικoναζόλη

και θειϊκή γενταµικίνη. Το Easotic είναι ένα εναιώρηµα ωτικών σταγόνων λευκού χρώµατος που χορηγείται σε σκύλους. ∆ιατίθεται σε φιάλη των 10 ml.


Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Easotic;

Το Easotic χορηγείται για τη θεραπεία σκύλων που πάσχουν από οξέα ή υποτροπιάζοντα

επεισόδια ωτικών λοιµώξεων (εξωτερική ωτίτις). Το Easotic χορηγείται µία φορά την ηµέρα για χρονικό διάστηµα πέντε ηµερών. Η καθορισµένη δόση είναι 1 ml, η οποία χορηγείται απευθείας στο αυτί µε µία µοναδική ενεργοποίηση της αντλίας που παρέχεται µε τη φιάλη. Το εσωτερικό των αυτιών πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται πριν από τη χορήγηση της θεραπείας και το περίσσιο τρίχωµα να κόβεται.


Πώς δρα το Easotic;

Οι ωτικές λοιµώξεις στους σκύλους µπορούν να προκληθούν από βακτήρια ή µύκητες. Συχνά

οδηγούν στη δηµιουργία φλεγµονής (ερυθρότητα, οίδηµα και κνησµός) στο αυτί. ∆ύο από τις δραστικές ουσίες του Easotic, η νιτρική µικoναζόλη και η θειϊκή γενταµικίνη, δρουν κατά του

αιτίου που προκαλεί τη λοίµωξη, ενώ η τρίτη, η υδροκορτιζόνη ακεπονική, δρα κατά της

φλεγµονής.


Η υδροκορτιζόνη ακεπονική είναι ένα γλυκοκορτικοστεροειδές, δηλαδή ένας τύπος ουσίας που συµβάλλει στη µείωση της φλεγµονής και του κνησµού. Η νιτρική µικoναζόλη είναι αντιµυκητιασικό που αποτρέπει τη σύνθεση εργοστερόλης η οποία αποτελεί σηµαντικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώµατος των µυκήτων. Χωρίς την εργοστερόλη, ο µύκητας σκοτώνεται ή αποτρέπεται η εξάπλωσή του. Η θειϊκή γενταµικίνη είναι αντιβιοτικό που ανήκει στην οµάδα των αµινογλυκοσιδών. Εµποδίζει τα βακτηρίδια να παράγουν πρωτεΐνες, αναστέλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξή τους και προκαλώντας το θάνατό τους.


Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Easotic;

Το Easotic µελετήθηκε σε σκύλους στο πλαίσιο τόσο εργαστηριακών δοκιµών όσο και δοκιµών σε πραγµατικές συνθήκες. Μια ευρεία δοκιµή σε πραγµατικές συνθήκες διενεργήθηκε σε διάφορα κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Στη µελέτη αυτή, η

αποτελεσµατικότητα του Easotic συγκρίθηκε µε εκείνη των ωτικών σταγόνων που περιέχουν τρεις παρόµοιες δραστικές ουσίες σε σκύλους µε οξείες ή υποτροπιάζουσες βακτηριακές ή

µυκητιασικές λοιµώξεις. Σε καθεµία από τις οµάδες συµµετείχε ίδιος αριθµός σκύλων

διαφορετικής ράτσας, ηλικίας, φύλου και βάρους.


Ποιο είναι το όφελος του Easotic σύµφωνα µε τις µελέτες;

Το Easotic, χορηγούµενο σύµφωνα µε τη συνιστώµενη δόση για χρονικό διάστηµα 5 ηµερών,

αποδείχτηκε εξίσου αποτελεσµατικό µε το φάρµακο σύγκρισης για τη βελτίωση των συµπτωµάτων των ωτικών λοιµώξεων (ερυθρότητα, οίδηµα, ωτικές εκκρίσεις, δυσφορία). Το

φάρµακο ήταν καλά ανεκτό.


Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Easotic;

Παρατηρήθηκε ελαφριά ερυθρίαση (κοκκίνισµα) των αυτιών σε ποσοστό περίπου 2% των

σκύλων. Η χρήση των ωτικών σκευασµάτων ενδεχοµένως να συνδεθεί µε πρόκληση βλάβης στην ακοή, συνήθως προσωρινής διάρκειας και κυρίως σε υπερήλικες σκύλους.


Το Easotic δεν πρέπει να χορηγείται σε σκύλους που ενδέχεται να παρουσιάσουν υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά του φαρµάκου. Επίσης δεν πρέπει να χορηγείται σε περίπτωση διάτρησης τυµπάνου ούτε ταυτόχρονα µε άλλα φάρµακα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο αυτί ή σε σκύλους µε παρασιτική λοίµωξη που ονοµάζεται γενικευµένη µόλυνση δια του δηµόδηκος (ψώρα).


Ο πλήρης κατάλογος όλων των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκαν µε το Easotic

περιλαµβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.


Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φάρµακο ή έρχεται σε επαφή µε το ζώο;

Εάν το προϊόν έρθει τυχαία σε επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο

νερό. Σε περίπτωση που λάβετε κατά λάθος το φάρµακο ή σε περίπτωση ερεθισµού, αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια επιδεικνύοντας στο γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου.


Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Easotic;

Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Easotic υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται µε αυτό στη θεραπεία της οξείας εξωτερικής ωτίτιδας και της οξείας παρόξυνσης υποτροπιάζουσας εξωτερικής ωτίτιδας προκαλούµενης

από βακτήρια ευαίσθητα στη γενταµικίνη και µύκητες ευαίσθητους στη µικoναζόλη, συγκεκριµένα στους µύκητες Malassezia pachydermatis. Η επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Easotic. Για τη σχέση οφέλους-κινδύνου συµβουλευθείτε την

ενότητα 6 της παρούσας δηµόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).


Λοιπές πληροφορίες για το Easotic:

Στις 20/11/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Virbac S.A για το Easotic. Πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριµένου φαρµάκου διατίθενται στην ετικέτα

συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.


Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: 11. 2008.


©EMEA 2008 Σελίδα 2/2

European Medicines Agency

Veterinary Medicines


EMEA/V/C/140


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (EPAR) EASOTIC

Περίληψη EPAR για το κοινό


Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις συµβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας

επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της

επιτροπής συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης).


Αρχική σελίδα
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.